blog-grid

Nghị định 122/2020/NĐ-CP về biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc

  • 2020-10-15

      Ngày 15/10/2020 là ngày có hiệu lực của Nghị định 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai tr...

Read More read-more
blog-grid

Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Công ty TNHH có hai thành viên trở lên

  • 2020-07-24

1. Về thành phần hồ sơ Khoản 1 điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định “Đăng ký hoạt động chi nhánh” hồ sơ gồm: – Thông báo lập chi nhánh...

Read More read-more