blog-grid

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện dự án tại Việt Nam nhưng không muốn thành lập tổ chức kinh tế thì thực hiện theo thủ tục nào?

  • 2020-05-29

TL: Trong trường hợp này nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, theo đó Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài ...

Read More read-more
blog-grid

Tôi muốn điều chỉnh tên dự án, địa chỉ nhà đầu tư và tên nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp, tôi cần thực hiện thủ tục gì?

  • 2020-05-29

Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 118/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu t...

Read More read-more