blog-grid

Tôi muốn điều chỉnh tên dự án, địa chỉ nhà đầu tư và tên nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp, tôi cần thực hiện thủ tục gì?

  • 2020-05-29

Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 118/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu t...

Read More read-more