Hướng dẫn báo cáo giải trình vi phạm trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

img

Doanh nghiệp đột nhiên bị khóa trên hệ thống đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp không thể nộp tờ khai thuế, doanh nghiệp không thể thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Có thể bạn bị rơi vào trạng thái cần phải báo cáo giải trình các vi phạm trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trong quá khứ hoặc hiện tại mà không kiểm soát được. Timebit law sẽ hướng dẫn toàn bộ các thắc mắc của quý doanh nghiệp bị khóa mã số doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký kinh doanh.

1. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cơ bản sau:
– Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2014;
– Góp đủ vốn điều lệ và đúng thời hạn quy định (trong 90 ngày) sau khi được cấp Giấy Chứng nhận ĐKDN; lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông/đăng ký thành viên góp vốn tại trụ sở Công ty; Cấp chứng góp vốn/cổ phần cho thành viên, cổ đông đúng quy định Luật doanh nghiệp
– Gắn và treo biển tên doanh nghiệp tại bên ngoài trụ sở chính; mở cửa và hoạt động thường xuyên tại trụ sở chính;
– Chấp hành đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ về thuế với ngân sách nhà nước;
– Thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông tin đăng ký doanh nghiệp với Phòng ĐKKD trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi;
– Chấp hành đầy đủ các quy định, yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.
– Chấp hành việc báo cáo theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh
– Trong quá trình hoạt động, nếu gặp khó khăn hoặc không thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh (không quá 12 tháng mỗi lần, tổng thời gian tạm ngừng không quá 24 tháng) theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014, nhưng:
+ Phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng.
+ Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

2. Theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp: Phòng đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ, quyền hạn “Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật này khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp”. Trường hợp tiếp nhận thông tin về vi phạm của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động Phòng ĐKKD sẽ ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo nhiệm vụ, thẩm quyền.
– Nếu doanh nghiệp không thực hiện việc báo cáo thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo doanh nghiệp vi phạm và tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vi phạm.
Cụ thể: Trường hợp doanh nghiệp vi phạm về thuế, bỏ địa chỉ kinh doanh bị Cơ quan thuế khóa mã số thuế và ra Thông báo doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký. Sau khi nhận được Thông báo của cơ quan thuế, Phòng ĐKKD sẽ ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo việc tuân thủ Luật Doanh nghiệp theo quy định điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp 2014 trong thời hạn 10 ngày làm việc, đồng thời ghi cảnh báo trạng thái của doanh nghiệp. Quá thời hạn 6 tháng nếu không nhận được báo cáo của doanh nghiệp, Phòng ĐKKD ra Thông báo doanh nghiệp vi phạm và yêu cầu doanh nghiệp giải trình trong thời hạn 10 ngày làm việc. Kết thúc để xử lý vi phạm hoặc thu hồi Giấy Đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp.

3. Để khắc phục vi phạm về thuế: Công ty phải liên hệ với Cơ quan thuế để làm các thủ tục xin khôi phục mã số thuế. Thông báo khôi phục mã số thuế Văn bản của đề nghị khôi phục tình trạng pháp lý của Cơ quan thuế cấp là tài liệu phải nộp kèm theo Báo cáo giải trình và đề nghị Phòng ĐKKD xem xét mở khóa hoạt động hoặc ra Quyết định hủy thu hồi, khôi phục trạng thái pháp lý cho doanh nghiệp.

4. Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thực hiện báo cáo tuân thủ theo yêu cầu của Phòng ĐKKD, trong đó: Báo cáo về thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 8 Luật Doanh nghiệp; giải trình về nguyên nhân vi phạm; báo cáo việc khắc phục các vi phạm…; Báo cáo, giải trình được lập bằng văn bản và nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn quy định ghi trên Thông báo đã gửi đến cho doanh nghiệp;

5. Về giải quyết và xử lý vi phạm về đăng ký doanh nghiệp (nếu có):
Trên cơ sở nội dung báo cáo của doanh nghiệp, Phòng có thể yêu cầu DN cung cấp các tài liệu chứng minh việc tuân thủ để kiểm tra, đối chiếu với nội dung báo cáo, giải trình. Theo đó:

– Trường hợp xác định các vi phạm của doanh nghiệp là chủ quan (hành vi vi phạm tương ứng tại các điều từ Điều 24 đến Điều 40 của Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng ĐKKD sẽ làm Biên bản với doanh nghiệp ghi rõ các vi phạm cụ thể của doanh nghiệp để yêu cầu doanh nghiệp chủ động làm việc với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
– Trường hợp doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, những tồn tại hoặc vi phạm của doanh nghiệp có nguyên nhân do khách quan, ngoài ý muốn. Đến thời điểm báo cáo doanh nghiệp đã chủ động khắc phục xong các tồn tại, vi phạm; doanh nghiệp đã được Cơ quan thuế có văn bản chấp thuận khôi phục mã số thuế. Phòng sẽ căn cứ, xem xét và chấp thuận báo cáo để gỡ khóa DN trên Cổng thông tin ĐKDN Quốc Gia;

• Lưu ý về các vi phạm của doanh nghiệp sẽ bị xem xét, xử lý:

– Doanh nghiệp cần tải, in và lưu giữ Nghị định 50//2016/NĐ-CP để tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành xử phạt vi phạm hành chính về ĐKKD đối với doanh nghiệp nhằm nắm bắt đầy đủ quy định pháp luật, rút kinh nghiệm và tránh các vi phạm có nguy cơ mắc phải trong quá trình hoạt động kinh doanh.
– Phòng ĐKKD căn cứ nội dung của Báo cáo tuân thủ của doanh nghiệp, đối chiếu với tài liệu chứng minh việc tuân thủ. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hoặc chưa tuân thủ sẽ lập Biên bản ghi nhận các lỗi, các hành vi chưa tuân thủ tương ứng với các quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP; có văn bản gửi kiến nghị Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp.
– Mức xử phạt hành chính tối đa theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:

– Điều 30 (DN chậm báo cáo theo yêu cầu của Phòng ĐKKD) Mức phạt tối đa đến: 5,0 trđ
– Khoản 2 Điều 32 (DN ngừng/bỏ kinh doanh, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký) Mức phạt tối đa đến: 2,0 trđ
– Điều 25 (nếu doanh nghiệp đã chuyển trụ sở mà không đăng ký với Phòng ĐKKD. Mức phạt tối đa từ 5,0 trđ – 15 trđ
– Khoản 2 Điều 34 (Không treo biển tại trụ sở chính) Mức phạt tối đa đến: 15 trđ
– Khoản 2 Điều 34 (Không cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên/cổ đông; Không lập Sổ đăng ký thành viên/Sổ đăng ký cổ đông): Mức phạt tối đa đến: 15 trđ
– Khoản 3 Điều 28 (Chưa góp đủ vốn điều lệ) Mức phạt tối đa đến: 20 trđ

6. Hồ sơ Báo cáo nộp đến Phòng ĐKKD để đề nghị gỡ khóa, mở lại trạng thái hoạt động của doanh nghiệp gồm:
– Báo cáo tuân thủ, giải trình vi phạm và đề nghị mở khóa doanh nghiệp (tham khảo mẫu dưới đây để thực hiện)
– Bản sao công chứng Thông báo khôi phục mã số thuế của Chi cục Thuế (để chứng minh đã khắc phục xong các vi phạm về thuế);
– Ảnh chụp toàn cảnh bên ngoài trụ sở + biển hiệu tên doanh nghiệp (để chứng minh doanh nghiệp đã và đang hoạt động đúng địa chỉ đã đăng ký);
– Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ góp vốn điều lệ vào công ty theo cam kết và đăng ký: Báo cáo tài chính năm 2019 + Sao kê của Ngân hàng xác nhận số vốn góp của cổ đông/Thành viên/Chủ sở hữu đã nộp vào tài khoản công ty + Sổ đăng ký cổ đông/Sổ đăng ký thành viên (đối với công ty cổ phần, công ty TNHH có 2 thành viên trở lên)
– Người đại diện pháp luật trực tiếp đến báo cáo, giải trình. Nếu ủy quyền cho người khác phải có: Giấy giới thiệu + CMND photo của người được ủy quyền đến báo cáo.

Hãy liên hệ với Timebit Law để được hướng dẫn cụ thể theo số hotline 0948.615.666

..

Blog Attachment
  • bao-cao-giai-trinh-trong-linh-vuc-dang-ky-kinh-doanh

Bài viết tương tự

open sex videos javshare.pro hindi sexystories saxmovies indianpornvideos.mobi indian aunties hidden cam teluguwapnet.com kashtanka.tv indian school xvideo busty indian aunty anybunny.mobi milkman sex desi family sex hindipornvideos.info x.videoscom
xhmsster indian-fuck.mobi mother son incest movies xnmxx com justindianporn.net desi hooker www indian sex videos free download com fuckindiantube.mobi indian hot teen pussy jwala gutta hot image redwap2.com bengali maid porn hentai manga and doujinshi hentai.name cuckold comic
porn video 3gp originalhindiporn.mobi big boobs teens yezdi bike sobazo.com olx coimbatore chubby fucking redwap.me indianxxxx com velamma malayalam pdf rajwap.pro nepali sexi movi indian actress nipple newindiantube.mobi bhanu sex videos